Kiezers toch bedankt! (08-03-06)

Helaas het mocht niet zo zijn, Burgerbelangen heeft het niet gered om in elk geval met één zetel te mogen deelnemen aan de gemeenteraad. Het is erg jammer dat de landelijke perikelen ingezet zijn op de gemeenteraadsverkiezingen en zo volledig het lokale aspect overschaduwen. De lokale partijen in Nederland hebben over het algemeen deze gemeenteraadsverkiezingen groot verlies geleden en dat is erg jammer omdat juist deze partijen gestoeld zijn op lokale politiek.

Wij hebben 510 stemmen weten te bemachtigen en daarom willen wij alle kiezers die hun stem aan Burgerbelangen gegeven hebben hartelijk bedanken. Zij zien het nut in van een lokale partij en weten dat het gaat om hun eigen directe leefomgeving en hebben ons hun vertrouwen gegeven. Bedankt!

Wij zullen de politiek de komende vier jaar kritisch blijven volgen als burger en als partij. Wij hopen over vier jaar weer mee te doen aan de verkiezingen en dan met succes!

Campagnedag in Ede centrum (04-03-06)

Bijna alle politieke partijen waren aanwezig in het centrum vandaag om het winkelende publiek en mensen die speciaal gekomen waren om informatie te vergaren voor de verkiezingen een handje te helpen ;-) Ook wij waren natuurlijk aanwezig om ons gezicht te laten zien en wij waren ook erg tevreden om te horen dat Burgerbelangen - Lijst 10 al flink wat naamsbekendheid heeft in de gemeente Ede. Ook de mensen die riepen op ons te zullen gaan stemmen, hebben ons in elk geval een positieve zaterdag bezorgd.Het was een leuke mooie en afwisselende dag voor wat betreft het weer, maar de sneeuwbuien en de koude wind konden ons niet tegenhouden om flink wat folders uit te delen. Nu maar hopen dat ze niet meteen bij het oude papier gegooid worden en mocht u hier nu dit stukje aan lezen zijn, dan in elk geval alvast bedankt voor de genomen moeite om onze website op te zoeken!Nu maar hopen dat het ook nog flink wat stemmen gaat opleveren, want Burgerbelangen wil graag de stap naar de politiek maken en laten zien dat je niet oud en geleerd hoeft te zijn om de politiek in te gaan, men leert aldoende!

Vragen, opmerkingen, tips whatever het is altijd welkom, wij horen graag van u ;-)

Politiek sportcafé (27-02-06)

Ook deze avond was Burgerbelangen weer van de partij bij het verkiezingsdebat, welke georganiseerd werd door de Belangenvereniging Edese Veldvoetbalverenigingen in het clubhuis van de Edesche Boys.

De avond werd opgevuld met vier stellingen:
- Belang van sport in waarden & normen discussie
- Verlaging jeugdsubsidie
- WOZ op sportgebouwen afschaffen
- Sportbeleid in Ede/Topsport

Er vond volop discussie plaats over de verlaging van jeugdsubsidie en de stijging van kosten. Mooie woorden van de gevestigde partijen volgden, vooral vanuit het CDA, die net als de PvdA destijds heeft ingestemd met de bezuiniging, maar dat lijken ze weg te wuiven. PvdA-er Maarten-Jan Kettmann probeerde het met een mooie smoes weg te moffelen door te zeggen dat hij niet wist dat jeugdleden de duurste leden zijn en dat ze nu niet meer aan de jeugd zullen komen.

Ook de WOZ maakte de gemoederen los. De VVD is voor afschaffing van de OZB, de ChristenUnie doet dit af als een populistische uitspraak. De aanwezigen namens de verenigingen zijn uiteraard voor afschaffing. Geopperd wordt ook om de kosten wellicht te compenseren met subsidie. Genoeg stof in elk geval om over na te denken.

Ook over het belang van waarden en normen kan genoeg gezegd worden. Opmerkingen zoals de overheid moet zich niet direct met sport bemoeien, sportverenigingen moeten wat aan opvoeding doen en met te weinig subsidie kan niet aan waarden en normen gewerkt worden passeren de revue. Wellicht dat wij van Burgerbelangen te simpel denken, maar het normen en waarden project heeft handen vol geld gekost en is het niet zo dat normen en waarden eigenlijk vanzelfsprekend zijn, hoort dit niet bij je opvoeding. Dus verantwoordelijkheid vanuit ouders en jezelf?Burgerbelangen & Subsidies
Burgerbelangen wil dat de subsidies kritisch onderzocht worden door een onafhankelijke instantie, zodat onduidelijke stichtingen/verenigingen zonder meetbare doelstellingen en goede financiële verslaggeving hier niet van profiteren. Ook dient de aanvrager van subsidie met een concreet en financieel onderbouwd plan te komen en is automatische verlenging uit den boze. Verder zijn wij van mening dat subsidie alleen verleend dient te worden aan instellingen waar de burger belang bij heeft.

Burgerbelangen & OZB
Wij zijn ook geen fan van de OZB en afschaffing klinkt uiteraard erg mooi en daar zullen wij zeker voorstander van zijn, maar de consequenties van gemeentelijke instroom moeten ook te overzien zijn en komt dit plan er wel door in de landelijke politiek? Om niet te ver vooruit te lopen, is het misschien een optie om na te gaan wat voor mogelijkheden er zijn met betrekking tot compensatie, maar ook hierbij moet in acht worden genomen, dat als je OZB op sportgebouwen gaat compenseren, ook andere organisaties dit wensen, zoals kerken en ziekenhuizen, waarbij de OZB op dezelfde manier berekend wordt als bij sportgebouwen.

Verkiezingsavond Bennekom (21-02-06)

Het was een felle avond tijdens het politiek debat op dinsdagavond 21 februari in Bennekom, welke professioneel georganiseerd was door de Dorpsraad van Bennekom. Een flinke opkomst, er waren zelfs stoelen te weinig. Politiek leeft in Bennekom, met natuurlijk als hot item de ontsluiting van de nieuwe wijk Ede Oost, waar de aftrap mee gemaakt werd. Alle varianten kwamen op een groot scherm voorbij, waarbij de Bennekommers faliekant tegen de Hoekelum variant zijn (extra afrit via Opella). De Bennekommers hebben zelf ook flink meegedacht en hebben zelf ook een aantal varianten aangedragen. Burgerbelangen is van mening dat verder alle varianten die er zijn onderzocht moeten worden, ook de variant van een randweg bij de Ginkelse Heide mag hierin niet ontbreken. Wij staan voor inspraak van de burger dus initiatieven mogen niet zomaar van tafel geveegd worden. Burgerbelangen is definitief tegen de Hoekelum variant. Ook zullen wij achter een referendum staan.Als tweede punt stond de fietsveiligheid op het programma. Het gaat de Bennekommers dan vooral om de Bovenweg-Grintweg en de Commandeursweg. Burgerbelangen onderstreept het belang van veilige deelname aan het verkeer en juicht verhoogde fietspaden toe. 30 kilometer zones vinden wij niet wenselijk op doorgaande wegen, maar sluiten beter aan in woonwijken waar kinderen actief buiten spelen.

Na de pauze was het onderwerp Bennekom volbouwen is geen goed plan aan de beurt. Tot grote ergernis van de aanwezigen, zijn de geldige bestemmingsplannen verouderd. Deze zouden elke vijf jaar vernieuwd moeten worden, maar zijn inmiddels al twintig jaar oud, dit moet zo spoedig mogelijk opgepakt worden. Volgens de PvdA een dure zaak, maar noodzaak is noodzaak vinden wij. Verder kwamen op het scherm een aantal foto's voorbij van huizen die gesloopt werden om ruimte te maken voor nieuwbouw en tuinen die verdwijnen door huizenbouw. Ook het Biesterbos-appartementencomplex bestaande uit 27 appartementen kwam ter sprake, dit vindt men te hoog. Burgerbelangen verraste vervolgens de Dorpsraad door te vragen "Als de appartementen nu voor starters bestemd waren, mag het dan wel van jullie?" Het antwoord luidde nee, tot teleurstelling van verschillende aanwezigen en tot grote teleurstelling en verbazing van Burgerbelangen. Bennekom vergrijst, er zijn vrijwel geen mogelijkheden voor starters in het dorp, waardoor zij zich elders moeten vestigen. Burgerbelangen is voor beperkte woningbouw in de buitendorpen, gericht op starters- en seniorenwoningen voor eigen aanwas. Wel moet het dorpse karakter en het groen behouden worden.Als laatste onderwerp kwam het voorzieningenniveau op peil houden aan bod. Grote vraag was hoe het verder zal gaan met de Commanderij, nu de muziekschool daar weggaat. Vervolgens werd de tijd besteed aan de gymzaal aan de Schoolstraat, waar de werkgroep "Bennekom Beweegt" druk doende is om zijn financiële doelstelling te bereiken. De werkgroep heeft nu tot vier maanden extra tijd gekregen en in juni zal de definitieve beslissing vallen of de gymzaal mag blijven bestaan. Burgerbelangen vindt dat de gymzaal moet blijven bestaan, gym is belangrijk en vrijetijdsbesteding heeft een positieve invloed op het te voeren beleid voor bijvoorbeeld kinderen en jongeren. Tevens streven wij ernaar dat de inwoners in hun eigen omgeving sport kunnen beoefenen. Het is jammer dat de beslissing over de verkiezingen heen getild wordt, in elk geval hopen wij dan ook in de raad te zitten, zodat wij bij kunnen dragen aan het behoud van de gymzaal.

Al met al een zeer leerzame avond met veel participatie van bewoners, wij juichen zulke avonden toe en zullen de volgende keer zeker weer aanwezig zijn!

Debat natuur en milieu (20-02-06)

Op maandagavond 20 februari vond een debatavond plaats over natuur en milieu in Ede. De avond werd georganiseerd door de Gelderse Milieufederatie (GMF) in samenwerking met de Stichting Milieuwerkgroep Ede. Helaas waren alleen de lijsttrekkers van de vijf grootste partijen uitgenodigd om met elkaar in debat te gaan, waarvan de SGP verstek liet gaan. Uit democratisch oogpunt vonden wij het erg jammer dat niet alle partijen mochten deelnemen, maar wij wilden toch van de partij zijn en daarom zat Burgerbelangen met drie personen in de zaal.

Er werd over verschillende onderwerpen gediscussieerd, zo kwamen o.a ook de zonnepanelen ter sprake. Dit zou meer gestimuleerd moeten worden vanuit de overheid. Burgerbelangen is van mening dat hierover ook te weinig informatie bekend is onder de burgers en een betere voorlichting is gewenst.
Ook woningbouw was een hot issue, niet alleen de bouw van vlek B in Kernhem die stil ligt wegens de fijnstofdeeltjes werd besproken, ook woningbouw in buitendorpen kwam ter sprake. Burgerbelangen vindt dat nieuwbouw in de buitendorpen beperkt moet blijven tot starters- en seniorenwoningen voor eigen groei. Ook moet men ervoor waken dat het dorpse karakter en het groen niet aangetast worden.Natuurlijk kwam de auto ook ter sprake, dat lijkt toch altijd de grootste boosdoener. Men mag niet klagen over hoge parkeertarieven, dit stimuleert juist dat mensen de fiets of het openbaar vervoer nemen, volgens de grote partijen. Vervolgens hebben zij het over de bouw van een 3e parkeergarage, dit komt naar onze mening erg tegenstrijdig over. Burgerbelangen vindt de parkeertarieven in Ede te hoog. Mensen hebben nou eenmaal een auto en zullen hier toch gebruik van blijven maken. Wordt Ede te duur, dan gaat men de boodschappen wel in Veenendaal halen.

Gedurende de avond kwamen er genoeg ideeën en suggesties voorbij die zeker de moeite waard zijn om nader te bekijken.

Over normen gesproken (11-02-06)

De christelijke normen en waarden van de SGP waren ver te zoeken, toen er besloten werd om de feloranje poster van ruim formaat over de poster van Burgerbelangen heen te plakken.Zou het de heren van de SGP ontgaan zijn dat er op het plakbord in Otterlo nog volop ruimte aanwezig was of is men bang dat onze poster meer aanspreekt? In elk geval vinden wij het erg kinderachtig en valt dit bij ons onder de noemer asociaal gedrag. Iets wat ons inziens niet rijmt met de waarden en normen van een gereformeerde partij. Of is dit de hypocrisie dat deze waarden alleen voor anderen gelden?

Politieke avond Veldhuizen (09-02-06)

Op donderdagavond 9 februari vond wederom de jaarlijkse politieke avond voor de vijfde keer in Veldhuizen A plaats. Ook Burgerbelangen was aanwezig in het buurtcentrum dat inmiddels dertig jaar gevestigd is achter de Lindenhorst.Veelbesproken onderwerp was de communicatie met de bewoners in de wijk rondom de nieuwbouwplannen die op stapel staan. Het was opmerkelijk dat de klankbordgroep zich in het gehele proces niet echt gehoord voelde en er onduidelijkheid over hun daadwerkelijke inbreng in de besluitvorming bestaat. Dit is jammer, aangezien de betrokkenheid en bereidheid om mee te denken enorm is. Ook kwam naar voren dat goede communicatie belangrijk is, maar het in de praktijk hier nog erg aan schort en dit dus een belangrijk verbeterpunt is.


De tien streefpunten van Burgerbelangen

Als nieuwe partij konden wij niet ingaan op hetgeen wij voor de wijk in het verleden hebben betekend, maar van dit soort avonden leren wij ontzettend veel. In eerste instantie waren wij voornamelijk aanwezig om te luisteren. Volgend jaar zal Burgerbelangen zeker weer van de partij zijn.Ook veiligheid passeerde de revue. De politie adviseerde om altijd aangifte te doen. Burgerbelangen ziet het liefst dat de landelijke lokale partijen hun invloed naar Den Haag gebruiken om de gebiedsagenten te wijzigen naar wijkagenten van welleer. De kloof tussen politiek en burger is aanwezig, alhoewel Burgerbelangen uiteraard ook beseft dat je als politicus het niet iedereen naar de zin kunt maken. Al met al was het een leerzame avond, duidelijk is dat de politiek leeft en daar kan Burgerbelangen zeker haar voordeel mee gaan behalen. Wie denkt dat politiek saai en oudbollig is heeft het mis. Het debat was zeker mede door deelname van enkele bewoners erg levendig.

Jongeren en politiek (04-02-06)

Ook Burgerbelangen was aanwezig op de informatieve inloopbijeenkomst op zaterdag 4 februari in Ede centrum. De inloop stond in het teken van wat jongeren belangrijk vinden voor hun vrijetijdsbesteding en wonen in een nieuw te bouwen wijk als Ede Oost.

Hoe ziet je droomwijk eruit? - Hoe ziet de vrijetijdsbesteding er wat jou betreft uit in een wijk zoals Ede Oost? De jongeren van de Langenberggroep uit Ede zijn deze uitdaging aangegaan in oktober vorig jaar. Op zaterdag 4 februari waren de resultaten daarvan te zien in een leegstaand winkelpand in de Grotestraat.De inloop-activiteit was gecombineerd met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, zodoende waren diverse politieke partijen aanwezig en druk aan het folderen. Helaas hadden wij nog niet de mogelijkheid om flyers met onze standpunten uit te delen. Dit nam niet weg dat onze aanwezigheid niet nuttig was. Binnen kon men bovendien de stemwijzer uitproberen. De stemwijzer is helaas door stellingen, die op meerdere manieren uit te leggen zijn, niet erg genuanceerd, maar kan als extra hulpmiddel toch nuttig zijn. Uiteraard draaide de bijeenkomst hier in eerste instantie om de jongeren, die met verschillende presentaties aantoonden welke ideeën zij hebben. Het politieke aspect was een leuke bijkomstigheid.

Iedereen was van harte uitgenodigd om te komen kijken naar het resultaat van de samenwerking tussen deze jongeren, hun begeleiding, de gemeente Ede, jongerenorganisatie In-Spe en het provinciaal Steunpunt Scouting Gelderland. De jeugdigen hadden leuke presentaties en nagedacht over enkele invullingen in de wijk Ede Oost. Een milkshakebar, waar 12 jarigen elkaar kunnen ontmoeten (aangezien de disco voor deze leeftijdsgroep te jong is) en ook vijvers. Wie denkt dat de jeugd zich niet interesseert voor politiek zit er naast. Zodra het om meedenken gaat en het in praktische dingen vertaald wordt, is bijna iedereen betrokken. Iets dat Burgerbelangen constateert. Al met al is dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar.

Lokale omroep Ede opnames (02-02-06)

Op donderdag 2 februari waren de opnames van het verkiezingsdebat voor de Lokale Omroep Ede. Burgerbelangen deed net zoals de overige partijen mee met het verkiezingsdebat. De gesprekken vonden plaats onder leiding van Piet Pieterse. De debatten zijn onderverdeeld in groepjes van drie partijen. In deze blokken van een half uur gaan de lijstrekkers van de verschillende partijen met elkaar in gesprek en laten zij vooral zien waar hun partijen de komende verkiezingsperiode voor staan. Ons debat was gericht op de drie nieuwe partijen, zij konden laten zien waar zij voor gaan de komende periode en tonen de beweegredenen om in de politiek te gaan. Dat wilde niet zeggen dat de nieuwkomers zelf en de partij standpunten onderling niet verschillen en men de discussie uit de weg ging. Genoeg redenen en spraakmakende televisie voor de burger om te gaan kijken.


Enkele herstelwerkzaamheden, met make-up tegen de lichtval :-)

Het was erg leuk om te ervaren hoe professioneel de opnames voor de uitzendingen en de aankleding van de studio gedaan worden. Zeker met behulp van de studenten aan het ROC die erg vakkundig hun vak uitoefenden.Het debat ging tussen George de Haan, Ede Transparant en Burgerbelangen, de drie nieuwkomers
in de Edese politiek. Op 14 februari zijn wij dus voor het eerst op de televisie te bewonderen en tot en met 17 februari wordt de uitzending maar liefst negen keer herhaald.


Van links naar rechts: Burgerbelangen, Ede Transparant, Lijst 11 en Piet Pieterse

Het volledige verkiezingsdebat uitzendschema.

Debat tussen Gemeente Belangen, Edese Jaap en D66:
Vrijdag, 10 februari: 19.30 en 23.30 u.
Zaterdag, 11 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Zondag, 12 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Maandag, 13 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.

Debat tussen Burgerbelangen Ede, Ede Transparant en de Partij zònder Naam / Lijst 11:
Dinsdag, 14 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Woensdag, 15 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Donderdag, 16 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Vrijdag, 17 februari: 9.30 u
.

Debat tussen Groenlinks/PE en PvdA:
Vrijdag, 17 februari: 19.30 en 23.30 u.
Zaterdag, 18 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Zondag, 19 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Maandag, 20 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.

Debat tussen CDA, VVD en CU:
Dinsdag, 21 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Woensdag, 22 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Donderdag, 23 februari: 9.30, 19.30 en 23.30 u.
Vrijdag, 24 februari: 9.30 u.

Alle vier de debatten worden in een tijdsbestek van twee volle uren herhaald op maandag 6 maart van 19.00 - 21.00 uur.

Kortom de politici zijn de komende periode volop op de Lokale Omroep Ede te bewonderen.

 

 

 


HOME | EMAIL | ALGEMEEN | PERSBERICHTEN | NIEUWS & ACTUALITEIT

COPYRIGHT 2005 BURGERBELANGEN - WEB-ONTWERP RVD