World Food Center (14-12-2017)De voortgang van het World Food Center in Ede lijkt maar niet te gaan lukken, een verslag van de raadsadviseur stond op de agenda. Een boeiende vergadering, onze bijdrage is hierboven te bekijken.

Herinrichting Marktplein (07-12-2017)De herinrichting van het marktplein van Ede Centrum. Hulde, eerlijk is eerlijk, de procedure was een toonbeeld van burgerparticipatie. Een prijsvraag, een selectie en de burger van Ede die mocht stemmen over de uitkomst. Het winderige marktplein lijkt straks een groen plein te gaan worden en een verbetering van hetgeen er nu ligt. Burgerbelangen is blij met deze beslissing van het college van B&W. Even wennen, zeker na Skaeve Huse en het World Art Center, maar het kan verkeren en deze beslissing lijkt een goede keus te gaan worden.

World Art Center (02-11-2017)Vanavond spraken we in de gemeenteraad over het nieuwste speeltje van het college a.k.a. wethouder Weijland (D66): een heus World Art Center in Ede! De fractie van Burgerbelangen loopt - op zijn zachtst gezegd - niet warm voor dit plan. Nog los van de smet die kleeft aan de naam van de kwartiermaker. Een plan waarin men als voorbeeld refereert aan een tentoonstelling Milaan. De naamgeving en de marketing-technisch gelikte presentatie doen denken aan steden als Berlijn, New York en Tokio, kortom wereldsteden. Een plan wat veel geld kost (jaarlijks 500.000 euro) en waarbij men in de prognose al uitgaat van een jaarlijks tekort van 110.00 euro. Dit allemaal omdat Ede laag scoort op de cultuurladder. Geen marktonderzoek, geen navraag bij Edenaren, kortom waaruit blijkt dat dit hetgeen is waar Edenaren op zitten te wachten? Dat weet het college dus niet en de plannen zijn dan ook gericht op bezoekers buiten de gemeentegrenzen, zo’n 75.000 tot maar liefst 100.000 per jaar, aantallen die overigens ook nergens op gebaseerd zijn.

Burgerbelangen sprak van een luchtkasteel! Ede is de Veluwe, hier komt men in de eerste plaats voor de natuur, om te wandelen of te fietsen en dan is het een welkome aanvulling als er ook een leuk evenement of enigszins goed cultuuraanbod is. Onze fractie pleit ervoor om met beide benen op de grond te blijven staan en allereerst hetgeen we hebben proberen te versterken en vooral te meten waar onze inwoners behoefte aan hebben op cultureel gebied.

Algemene beschouwingen (26-10-2017)De begroting 2018-2021 stond vanavond op de agenda. Het doorkijkje naar de komende jaren waarbij onze fractie graag zal zien dat de openbare ruimte meer de aandacht krijgt. Wij wilden er geen technische discussie van gaan maken en besloten om onze nieuwe burgemeester een boks te geven en het geheel wat vrolijk in te kleden. Politiek moet ook leuk zijn. Over drie maanden is het tenslotte campagnetijd en zullen de politieke partijen hun wensen veelvuldig kenbaar gaan maken. Het is straks aan de kiezer welke standpunten straks terug te zien zijn in het nieuw te vormen College van B&W.

Afvalbeleid Ede 2017 (29-06-2017 + 06-07-2017)De gemeente Ede zou het scheiden van afval door burgers moeten belonen in tegenstelling tot inwoners extra te laten betalen als zij dezelfde hoeveelheid afval aan de straat zetten. Goedwillende burgers die scheiden en niet zes weken een stinkende container in hun tuin willen hebben, zullen extra moeten betalen terwijl zij het afval keurig scheiden.

Dit alles onder het mom van een verkooppraatje met gunstige berekeningen dat de burger goedkoper uit is, de praktijk zal naar alle waarschijnlijkheid helaas anders uitwijzen. Burgerbelangen vreest bovendien illegale afval dumpingen omdat mensen bij de ondergrondse containers 90 eurocent moeten betalen als zij hun zak daar komen brengen. De zak afval ernaast zetten is dan goedkoper, alsmede het gewone afval toch bij het plastic te doen of elders te dumpen.

Goed burgerschap en het gescheiden afval aanbieden moet niet alleen gunstig zijn voor de gemeente Ede. De besparing op de verwerking zal ten gunste aan de burger moeten komen. Wij vrezen dat dit plan net zoals het vooraf betaald parkeren in Ede Centrum een nieuw fiasco gaat worden. Wereldvreemde partijen zoals GroenLinks en Gemeentebelangen denken dat gezinnen dagelijks een verzameling vieze luiers bij een verzamelpunt gaan inleveren. In bovenstaand filmpje een interuptie op GroenLinks.


Een afvalstraat in je straat. Containers die veel kleine tuinen weten te ontsieren.

Het wordt nog een uitdaging de juiste container te gebruiken en aan te bieden. De Biobak met groen- tuin en vleesafval zal gelukkig nog om de twee weken worden opgehaald. Het restafval zal een week langer bovenop de twee weken blijven staan. Opmerkelijk dat bij de stemming alle politieke partijen op Burgerbelangen na, allemaal instemden met dit beleid.Onze stemverklaring en de stemming over het nieuwe afvalbeleid op 6 juli tijdens de besluitvormende vergadering.

Visie Bennekom (29-06-2017 & 06-07-2017)De structuurvisie 2030 beoogt uitbreiding van woningbouw in Bennekom-West aan de Achterstraat, aangrenzend aan de Nergenase Bosweg. Onze fractie vindt het zonde dit mooie stukje natuur op te offeren voor woningbouw die zogenaamd voor Bennekommers zal zijn. Vorig jaar werd ons plan om lokale binding in Bennekom en Lunteren in te voeren door de Edese politiek vergruist. Deze had de mogelijkheid gehad te kunnen bewerkstelligen dat zo'n 30 sociale huurwoningen extra aan Bennekommers en Lunteranen extra vergeven hadden kunnen worden. De structuurvisie maakt het nu mogelijk om circa 90 woningen, aangrenzend aan deze monumentale historische bosweg, te bouwen. Burgerbelangen vindt deze zet onbegrijpelijk omdat het volbouwen van deze groene locatie zonde is en er andere mogelijkheden zijn om woningen voor Bennekommers te realiseren. Er is daarnaast geen behoefte aan groei in Bennekom.


Links de groene zone waar woningen gepland staan en rechts de Nergenase Bosweg.

Wij brachten enigszins nog hoopvol ons amendement in stemming. Helaas bleken wij de enige politieke partij die dit gebied haar kenmerkende en bijpassende groene karakter wil laten behouden. Onbegrijpelijk, dat zelfs een partij als GroenLinks het bouwen van woningen hier akkoord vindt. Dit zagen we ook al terug met het voornemen tot het vestigen van een AZC in Lunteren. Notabene in Natura2000 gebied.In bovenstaand filmpje ziet u de inbreng en stemming van ons amendement (voorstel tot wijziging van het raadsbesluit). Gek om te zien, hoe de wethouder onze reactie lijkt weg te lachen, maar het meest frustrerend is dat deze groene zone in de toekomst volgebouwd kan worden.

Perspectiefnota 2018-2022 (22-06-2017)De jaarlijkse doorkijk naar de toekomst voor de komende vier jaar. Eigenlijk zijn dit de algemene beschouwingen van de lokale politiek die voornamelijk gaan over de gewenste richting. Deze avond is vooral het (jaarlijkse) politieke verhaal van de verschillende partijen waarbij dit de eerste (van in totaal twee vergaderingen) is. De tweede vergadering zullen de partijen verschillende moties (opdrachten) indienen. Deze keer hadden wij besloten het over de ontstane discussie over de uitstraling en invulling van het World Food Center te hebben. Voor de inleiding hadden wij een hoofdrol toebedeeld aan een witte Russische dame, welke toebehoort aan een van de wethouders. Een roerig avondje. Er onstond bovendien een debatje tussen Gemeentebelangen en fractie Vos de Wael. Kortom genoeg dynamiek in de Edese gemeenteraad. Politiek hoeft echt niet (altijd) saai te zijn.

Skaeve Huse in Ede (11-05-2017)Skaeve Huse is eigenlijk een ChristenUnie-project dat zijn weg in het college van B&W heeft gevonden. Het eerdere idee om dit in Veldhuizen B langs de Hulsbeek/ Steneveld, Torenveld te positioneren stuitte op veel verzet. Het was enkel dat de toegangsweg niet mogelijk bleek te realiseren dat dit plan niet doorging. Weerstand van bewoners en omwonenden is voor dit college nog nooit een afweging geweest om hun projecten zoals asielzoekerscentra elders of geheel niet te vestigen. Het sociale gezicht van dit college staat los van de belangen van inwoners. Het leidt deze keer tot 1.6 miljoen euro gemeenschapsgeld voor 7 mensen, waarbij D66 terrecht opmerkte dat met zoveel geld een veel grotere groep op een andere wijze geholpen kan worden. Met de verkiezingen in zicht wil men dit paradepaardje bewerkstelligen. Het was een roerig avondje. De heer Bouma van Gemeentebelangen speelde oprecht de critiscaster. Toch zal dit er straks in collegeverband met druk bij de dualistische collegepartijen bij in ieder geval Gemeentebelangen en mogelijk ook D66 er doorgedrukt gaan worden.

Ben je tegen dan heb je geen hart, dat is het beeld dat wethouder Ligtelijn (Gemeentebelangen) en de voorstanders proberen te schetsen. Emotioneel reageerde de wethouder dat het haar mensen zijn en wie daar aan kwam met haar te maken zal krijgen. Er zullen vast psychiatrische patiënten tussen zitten die inderdaad geholpen moeten worden en hier zijn wij ook niet op tegen, maar hiervoor zijn ook andere mogelijkheden. Tegelijkertijd zitten er ook notoire overlastgevers tussen en is generaliseren alleen toegestaan voor de zogenaamd goede zaak. Dat omwonenden van de Kievitsmeent op geringe afstand deze mensen in hun directe woonomgeving krijgen is een bijzaak. Eigenlijk was de optie van het voormalig VVD fractielid, de heer Vos de Wael, het meest logisch. Hij opperde om een dergelijk plan in een nog nader in te vullen woonomgeving in te passen. Anderzijds zal dit geen winstpunt voor de verkiezingen van 2018 gaan opleveren.

Overigens moest het succes van ene Anton uit Amsterdam een valide argument zijn. Hier is ook het succesvolle verhaal lezen van een hele familie waar het net een beetje anders liep. Uiteraard werd dit verhaal door de ChristenUnie niet meegenomen.

Het zal ons niet verbazen dat het volgende (verkiezings)winstpunt van deze partij het onderverhuren van woningen in Veldhuizen zal zijn, waarbij huisjesmelkers de lachende derde worden. Dit omdat men graag een goed verhaal heeft voor de studenten op de CHE die daar (willen) wonen. De bewoners die liever gezinnen om zich heen hebben in een van oudsher gezinswijk, zullen dan wederom het onderspit delven.

Nabericht: De raad stemde (tijdens een aangevraagde hoofdelijke stemming) met meerderheid tegen dit voorstel.

Topsportcomplex Kenniscampus (20-04-2017)Extra geld op dit miljoenenproject. Een extra investeringskrediet van 1 miljoen euro op het al eerder verstrekte bedrag van 10.5 miljoen euro en een bijdrage voor de komende veertig jaar van 75.000 euro per jaar. Dit deed onze fractie toch twijfelen of het bouwen van een (top)sporthal (nog) wel zo verstandig is. De reden van de stijgende kosten zijn volgens het college de stijgende bouwkosten sinds 2012 en de inflatie. Nu ja zeggen betekent straks dat er geen weg terug meer is, anderzijds is dit complex wel een aanwinst voor onze inwoners. Er onstond er een leuk amusant mini-debatje tussen Gemeentebelangen en Burgerbelangen. Dit zijn wel de charmes van de lokale politiek.

Nabericht: Het college gaf in de beantwoording aan dat de volleybalclub voor 20.000 euro per jaar op de balans staat en de komst van een topclub een vereiste is voor 2 miljoen euro subsidie van de provincie Gelderland. Gezien de ontwikkelingen van de komende jaren en de behoefte aan deze sporthal (plus de vervanging van de Reehorst) hebben wij op de raadsvergadering van 11 mei ingestemd met dit raadsbesluit.

Monumentenbeleid (06-04-2017)Het monumentenbeleid van de gemeente Ede waarbij wij opnieuw constateerden dat het met de gebouwen met een monumentenstatus goed is geregeld, maar dat karakteristieke objecten nog immer gesloopt kunnen worden. Wij willen dat net zoals in Lunteren in 2014 een lijst voor de overige buitendorpen en Ede wordt samengesteld. Dit betekent dat bij het aanvragen van een sloopvergunning het slopen geweigerd kan worden. Voor behoud is dit nu juist cruciaal.

Behoud cultureel erfgoed is vooral daadwerkelijk doen en wij vinden dan ook dat de Kolkakkerbuurt niet gesloopt moet worden en volledig gerenoveerd. Dit mooie tuindorp moet voor het nageslacht bewaard worden en heeft dezelfde potentie als het tuindorp in Ede Zuid, waar de Poortlaan nu een van de mooiste straten van Ede is.

Nabericht: wethouder Weijland (D66) deed ons een toezegging dat hij een dergelijke lijst gaat samenstellen en niet gaat wachten op de structuurvisie(s). Wij moeten erkennen dat deze wethouder gelukkig ook de waarde erkent van ons erfgoed. Deze man heeft daadwerkelijk gevoel voor behoud. Van ons amendement in wording zien wij af.

Ede Stad visie 2030 (23-03-2017)Onze bijdrage in de raadsvergadering over de langere termijn visie over Ede Stad.

Raadsvragen gescheiden sporten (07-03-2017)Met verbazing nam onze fractie kennis van de oproep van Sportservice Ede om sport- en beweegaanbieders te bewegen over te gaan tot het gescheiden sporten. Het doelgroepenbeleid is afgeschaft en problemen met integratie in onze gemeente zijn erg groot. Onze fractie heeft hierover raadsvragen gesteld aan het college van B&W. Deze zijn hier te lezen.

Raadsvragen aan Burgemeester (29-12-2016)Onze burgemeester stopt per 1 januari 2017 met het bezoek aan diamanten echtparen. Vanuit de samenleving bereikten onze fractie de afgelopen weken ook de nodige opmerkingen hierover en de reactie van de burgemeester in de Gelderlander van 27 december, waarin hij sprak over "te tijdrovend" waren aanleiding voor onze fractie om vragen hierover te stellen. Ook Editie NL heeft vanavond aandacht aan dit onderwerp besteed, waarbij de gemeente overigens niet wilde reageren.

Programmabegroting 2017-2020 (27-10-2016)De Algemene Beschouwingen in de gemeente Ede. Het jaarlijkse voorleesrondje waarin de verschillende fracties aangeven welke (politieke) richting het op moet gaan. Een mogelijkheid voor de politiek een stortvloed aan moties en amendementen (met vrije onderwerpen) te kunnen indienen. Dit jaar is er een extra meevaller van het rijk van drie miljoen euro, waarbij de politieke partijen dit cadeautje graag wil besteden aan de voor hen belangrijkste punten.

Nabericht: twee weken later dienden we een motie (verzoek) in dat het college met een plan moet komen om een deel van de vrijgekomen gelden te reserveren voor het opknappen van de openbare ruimte in Ede Veldhuizen. Deze motie werd aangenomen.Hierboven een debatje tussen de PvdA, CDA en de fractie van Burgerbelangen betreffende
de reputatie van Ede. Deze is buiten onze gemeentegrenzen verre van positief, maar de gemeenteraad steekt liever zoals gewoonlijk de kop in het zand. Het CDA stelt vervolgens dat dit aan ons ligt door het "shoot the messenger principe" te hanteren en probeert te suggeren dat wij zelf negatief zijn over Ede. Dit is debatteren in Ede, niet standpunten uitwisselen en in gesprek gaan, maar de zaken verdraaien en de suggestie proberen te wekken dat wij negatief zijn. Dat zijn wij niet. We vragen het aan de lezer van onze website, wat zeggen ze tegen u als u zegt dat uit Ede komt? Vallen u dan allerlei positieve geluiden ten deel, of is het dan, Ede? Dat is toch die gemeente van....... puntje, puntje, puntje? Lees hier ons krantenbericht in Ede Stad.

Wij horen en lezen vaak de negatieve tendens over Ede. Veel inwoners van Ede ervaren dit ook van kennissen of collega’s. Ede heeft geen positieve klank. Ede, die stad van de autobranden toch? Die stad van het bruggetje op 9/11 …Meer sociale huurwoningen zegt de PvdA, die zijn hard nodig. Eens zeggen wij, alleen is deze schaarste nog groter geworden door het immigratiebeleid van deze partij zelf. Vorig jaar constateerden wij dat 21% van deze (vrijkomende) woningen aan statushouders worden gegeven. Kortom de PvdA zorgt er zelf voor dat de druk op sociale huurwoningen nog erger wordt. We vergeten gemakshalve nog de extra druk op de sociale voorzieningen. Sociaal zijn kent letterlijk geen enkele grens, hierboven onze interuptie op de Edese PvdA.

Ede TV - Leefbaar Nederland (03-09-2016)Een interview over ons initiatief om door Leefbaar Nederland opnieuw op te richten mee te doen met de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het Fortuynistische geluid van Burgerbelangen Ede straks ook in Den Haag?

BB: Gratis parkeren koopavond (07-07-2016)YES, we zijn erg tevreden! Tijdens de 2e termijn van de begroting op 7 juli is ons amendement - om de tijden waarop betaald parkeren van kracht is in Ede Centrum te wijzigen - aangenomen. Onze fractie kreeg daarbij steun van GemeenteBelangen, die het amendement mede wilde indienen. Het amendement haalde een raadsmeerderheid, omdat ook de fracties van SGP, VVD en ChristenUnie voor stemden. (D66, PvdA, CDA en GroenLinks/PE stemden tegen). Na het debacle van de invoer van vooraf betalen, wat de meerderheid helaas niet wil terugdraaien, is dit een stap in de goede richting. Bezoek aan de horeca wordt hiermee een stuk gastvrijer als ook het ontvangen van bezoek voor bewoners van het centrum en wij hopen dat het ook een goede impuls is voor de koopavond.

Aangezien het een amendement betreft (een wijzing van het raadsbesluit) dient het college deze wijziging door te voeren. Concreet betekent dit dat op termijn de tijden van het betaald parkeren aangepast worden en bezoekers van het centrum vanaf 18.00 uur gratis kunnen parkeren op de gemeentelijke parkeerterreinen, ook tijdens koopavond!

Verder stond de avond ook in het teken van de discussie rondom het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag. Normaliter zijn wij enkel voor het hijsen van onze Edese vlag of Nationale Driekleur, maar voor transgender en homo-acceptatie maken we graag als nationalistische partij een uitzondering. Een mooi gebaar en symbool, De hoofdelijke stemming bracht verrassingen met zich mee, waardoor deze motie van GroenLinks/PE, welke wij mede indienden, het niet haalde. Ook in Ede heerst nog een taboe.

Programmarekening 2015 (30-06-2016)Deze avond stond in het teken van de 1e termijn bespreking van de programmarekening. Die middag heeft de fractie tevens ingestemd met de toekomstvisie van het zwemproduct, waarbij zwembad de Peppel opgeknapt wordt en Swim2Play (andere vorm van schoolzwemmen) ingevoerd wordt. Onze fractie was fel tegenstander van het schrappen van schoolzwemmen en is dan ook verheugd dat er weer aandacht is voor het zwemproduct op scholen. De bezuinigingen op de (buiten)zwembaden zijn vanwege een geamendeerd besluit helemaal van de baan. Wat de buitenbaden betreft hecht onze fractie zeer aan het dorpse zwembad de Vrije Slag en het monumentale Bosbad en wij zullen altijd pleiten voor behoud van deze baden.

Fractievoorzitter Van Druiten begon met de opsomming van de drie P’s, die het wanbeleid van het college afgelopen periode kenmerkten, namelijk Permar, Parkeren en Proactief vestigen van asielzoekers. De focus van het college ligt na deze mislukte drie P’s op Food en Duurzaamheid. Laatstgenoemde lijkt wat dat betreft op het vestigen van AZC’s, alles mag hiervoor wijken. Het college komt zelfs in de nota met klimaatstraatfeesten op de proppen. Zelf afval naar ondergrondse containers brengen, als pilot in Kernhem. Burgerbelangen is tegen het feit dat zulke zaken door de strot van de burger geduwd moeten worden. Als het gaat om een vrijwillige keuze binnen een woonwijk dan is het prima, maar het dwingende aspect is een foute insteek.

De aanschaf van 10 ligfietsen à 7500 euro per stuk deed ons de wenkbrauwen fronsen. Een dure grap, puur om enkele echootjes op te poetsen. Dan nog het anti-autobeleid wat het college heeft toegepast in het kader van een levendig centrum. Raadslid Peters sprak al eerder uit, tijdens het besluit om vooraf parkeren in te voeren: „er is straks geen sprake meer van een levendig centrum, maar van een overleden centrum.” De wethouder lijkt de ogen enigszins geopend te hebben na een onderzoek op lokaal niveau, maar toch is het terugdringen van autoverkeer opgenomen in de nota. Ook het college zal moeten beseffen dat de auto een van de meest efficiënte manieren blijft om jezelf te verplaatsen, daarom zal de auto zeer zeker niet verdwijnen. Het enige wat met dergelijke maatregelen verdwijnt zijn bezoekers aan het Edese centrum.

De aangekondigde maatregelen om het starttarief van 50 naar 10 cent te verlagen en een dagkaart van 5 euro in te voeren juichen wij toe. Hier heeft Burgerbelangen regelmatig voor gepleit. Echter men piekert er niet over om het vooraf betalen terug te draaien, daar zitten we dankzij alle coalitiepartijen dan mooi mee opgescheept. Onze fractievoorzitter sprak GemeenteBelangen hier fel op aan, men had er echter geen zinnig antwoord op. Onze fractie pleit ervoor om de tijden voor betaald parkeren te wijzigen, hiertoe gaan wij in de 2e termijn een voorstel voor indienen.

Verder hebben wij gepleit om de veiligheid in het centrum te waarborgen. Veel ouderen (maar ook jongeren) voelen zich altijd niet veilig in het centrum, vanwege overlastgevende personen. Ook asielzoekers zullen als potentiële risicofactor gezien moeten worden. Een deel kan traumatische ervaringen hebben en daardoor anders reageren dan men verwacht en het feit dat zij uit een niet-westerse samenleving komen kan hier ook een rol bij spelen.

Pluspunt van de afgelopen periode is dat aardig wat politieke punten uit ons programma gerealiseerd zijn door dit college, zij het weliswaar dankzij particuliere initiatieven. Onze moties destijds voor behoud van de unieke monumentale paardenstallen op het kazerneterrein en de renovatie van de gevels op de Parkweg werden niet gesteund, maar nu toch uitgewerkt. .

Autobranden Ede Veldhuizen (08 mei 2016)De problemen in de wijk Veldhuizen A zijn niet nieuw en spelen al jaren. Ook nu heeft men weer een excuus aangegrepen om de vlam in de pan te laten slaan. Er wordt vanuit de politiek geschokt gereageerd maar ondertussen heeft het gemeentebestuur van Ede al jarenlang beleidsmatig ingezet op segregatie. Met als meest recente recente voorbeeld het inrichten van een multicultureel gebouw in de voormalige Juliana van Stolbergschool. Het optuigen van een gescheiden verenigingsleven gebaseerd op afkomst. Alle verschillende allochtonengroepen bij elkaar en de rest van het verenigingsleven daarbuiten.

Het wisselen van de opbouwwerker op die locatie, omdat het geslacht verkeerd was, was voor onze fractie de druppel. Deze wissel werd destijds vurig verdedigd door voormalig PvdA wethouder Van de Pol. Dit is de integratie in Ede geweest. Niet onze westerse kernwaarden verdedigen, maar aanpassen en nog eens aanpassen aan de nieuwkomers. Vervolgens alleen maar hopen dat het vanzelf goed gaat.

Vertrouwen in een structurele politieke oplossing hebben we met deze raadsamenstelling niet. De problemen worden straks weer politiek correct behandeld en onder het tapijt geveegd. De islamitische cultuur heeft kernwaarden die haaks staan op de onze en dat blijft botsen. Het culturele probleem blijft bestaan. De meisjes zitten keurig binnen en worden met een vergrootglas bekeken, terwijl de jongens buiten vrij spel hebben. Sociale controle kan dus wel, maar blijkbaar niet wanneer het jongetjes betreft.

De politieke elite is blind geworden, men gaat stoïcijns verder met importeren van cultureel botsende bevolkingsgroepen waarvan sommige uiterst vijandig staan tegen onze westerse opvattingen. Er is dan maar een klein vlammetje nodig om de situatie explosief te maken. In die zin krijgen we nu de rekening voor onze naïviteit.

Fietsplan gemeente Ede (17-03-2016)Een luchtig onderwerp op deze donderdagavond. Het fietsenplan met drie keuzes. Fietsbasis (10 miljoen), fietswaardig (20 miljoen) en fietsstad (30 miljoen) Veel geld, maar enigzins vertekenend omdat de investeringen in 40 jaar worden gerekend.

Ede wil van alles zijn, maar nooit echt echt ergens volledig voor gaan. Het lijkt wel of Ede altijd het middenscenario kiest, we zagen dit met monumentenbeleid, duurzaamheid en nu ook met de fietsambitie. Het lijkt wel een ambtenarenadvies, want dit is niet collegegebonden. Gezien de bezuinigingen te begrijpen. Gezien onze wensen vonden we het niet kies om voor het duurste scenario te pleiten. Dit raadsvoorstel gaf voor ons de mogelijkheid en ruimte om er een luchtig verhaaltje over te houden.

Nabericht: De raadsvergadering van 31 maart gaf geen uitsluitsel. De Christenunie wilde het duurste scenario, maar is dit te verkopen als er op het parkeren in het centrum wordt bezuinigd? Wijsheid bracht het amendement van het CDA voor verdere duiding van de verschillende investeringsmogelijkheden. Dit werd raadsbreed aangenomen, de uitgewerkte scenario's zullen dan in een later stadium concreet worden uitgewerkt. Wordt vervolgt :-)

Referendum asielzoekers? (14-01-2016)Deze avond ging de gemeenteraad - met uitzondering van onze fractie - akkoord met de kaders en het procesvoorstel om te komen tot de opvang van vluchtelingen in een AZC. Er gingen wel wat amendementen aan vooraf. Zo diende raadslid Peters namens Burgerbelangen een amendement in voor het houden van een referendum over dit onderwerp, zodat het draagvlak gemeten kon worden. De komst van een AZC heeft grote impact op de leefomgeving van inwoners en juist daarom dient er sprake te zijn van een draagvlak bij hen. Er bestaat ook grote behoefte bij inwoners om (anoniem) hun stem te laten horen.

Harskamp en Otterlo hebben zelfs al zelf een referendum georganiseerd. Participatie van alle inwoners is onvoldoende gewaarborgd in het procesmodel. Een meedenksessie, waarbij inwoners vertegenwoordigd worden via zogenaamde stakeholders, is niet afdoende. De inwoners die niet openstaan voor opvang van asielzoekers in hun woonplaats staan buiten spel.

Onze fractie had graag het referendum in het stappenplan, zoals genoemd in het procesvoorstel, ingevoegd. De politiek lijkt de mensen die dit niet willen liever niet te horen en keek uiteraard de andere kant op. Geen enkele steun van andere fracties volgde en men durfde blijkbaar ook het debat niet aan. Men weet ook dat de koopzondag een hot item was tijdens de verkiezingsperiode en mensen konden stemmen op een partij die voor of tegen was.
Een meerderheid van de raad is niet-confessioneel en voorstander van de koopzondag, toch moest er een referendum aan te pas komen om het definitief te maken. Puur omdat het college geen keuze kon maken, omdat men dan niet met elkaar door een deur kon en dus niet op het pluche kon zitten. De stem van de inwoners was dus puur om de vijf huidige coalitiepartijen in het pluche te laten zitten. Nu inwoners wel aan zet horen te zijn en op dit punt nimmer hun keuze hebben kunnen maken, liet de politiek het afweten.In de kaders was tevens opgenomen dat het zou gaan om minimaal 600 asielzoekers. Er was echter geen sprake van een maximaal aantal. De heer Vos de Wael van VVD reageerde furieus op onze fractie, aangezien wij op Facebook een oproep gedaan hadden om aanwezig te zijn deze avond en de woorden "onbeperkt aantal” hadden gebruikt en dit was volgens het VVD raadslid onjuist. Feitelijk was het wel degelijk onbeperkt, aangezien het college alleen sprak over een minimaal aantal in het voorstel. De SGP kwam uiteindelijk met een amendement om een maximaal aantal op te nemen en dat werd 1,25% van de Edese bevolking. Afgerond komt dat neer op circa 1400 vluchtelingen. Dit voorstel is aangenomen door de raad, uiteraard met uitzondering van Burgerbelangen.

Ede TV referendum asielzoekers (07-01-2016)Onze fractie wil een referendum voor wat betreft de vestiging van een of meerdere AZC’s. Met het nieuwe voorstel alleen de procedure gewijzigd. Feit is dat men alleen ja of ja kan zeggen tegen de opvang van minimaal 600 asielzoekers.

Hoeveel het er uiteindelijk mogen zijn daar laat het college zich niet over uit. Het enige waar inwoners nog over mee kunnen denken zijn locaties. Deze konden via de gemeentelijke website doorgegeven worden. Daarmee worden burgers eigenlijk tegen elkaar uitgespeeld door elkaar locaties toe te schuiven. Hoeveel inwoners zullen daadwerkelijk voor hun ‘eigen achtertuin’ gekozen hebben?

De politiek gaat geheel voorbij aan de grote groep inwoners die helemaal geen AZC wil. Het vestigen van verschillende AZC’s heeft dermate impact op de leefomgeving van de inwoners van Ede, dat dit onderwerp ons inziens belangrijk is en de beste manier om het draagvlak te meten is een referendum. Zal politiek Ede instemmen met een referendum, waarschijnlijk niet, omdat zij bang zijn voor de uitkomst.

ga verder terug... periode 2014-2015