Bouw onderstation Lunteren (23-05-2019)Op de dag dat we mochten stemmen voor de Europese verkiezingen stond Lunteren op de politieke agenda. De gemeente Ede die het wil toestaan om een groot gebouw opzichtig in het dorp Lunteren te bouwen dat een transformatorstation moet worden. Deze is nodig om de kwartierritten te ondersteunen. Door deze kwartierdiensten zullen er meer treinen rijden en is er meer stroom nodig. Dit moet ergens tussen Ede-Wageningen en Barneveld-Noord toegevoegd worden, maar het college van B&W vindt deze plek een juiste keus. Het scheelt ProRail een bedrag tussen 500.000 en 750.000 euro en eigenlijk lijkt de wijziging van dit bestemmingsplan enkel gunstig voor Pro-Rail.Wij vinden net zoals deze protesterende omwonenden het niet juist dat er geen alternatieven in het buitengebied onderzocht zijn en stemmen tegen deze wijziging en bouw van dit onderstation op deze plek.

Geen urgentie voor asielzoekers (23-05-2019)In de huisvestingsverordening is opgenomen dat statushouders (dit zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning) voorrang krijgen (door een urgentiestatus) op een sociale huuwoning. Dit vinden wij oneerlijk. Hierboven is een debatje te zien tussen Burgerbelangen, GroenLinks, Christenunie en de VVD over dit onderwerp.

Ambtelijk horen evaluatie (18-04-2019)Een evaluatie betreffende het ambtelijk horen. Ambtelijk horen betreft een laagdrempelige en informele wijze van afhandeling van bezwaarschriften. Ambtelijk horen is een lichter middel dan de onafhankelijke bezwarencommissie. De onafhankelijke commissie betreft meer het beoordelen van het bezwaar dan een interactieve echte dialoog. Deze twee mogelijkheden kunnen tot een goed resultaat leiden. Onze fractie vindt dat deze methodes moeten blijven bestaan.

22% sociale huurwoningen (04-04-2019)Het sociale huurwoningenbeleid en de plannen hiermee werden vanavond besproken. De wachtlijsten zijn al jaren lang en de nieuw te bouwen woningen nooit voldoende om hier verandering in aan te brengen. Onze fractie gaf aan geen voorrang te willen voor statushouders en had kritische noten betreffende de plannen.


Ruben begon zijn bijdrage met een verhaaltje over haantjesgedrag, er mag ook weleens een luchtig element in zitten.

10 miljoen minder naar zorgtaken (21-03-2019)Een bezuiniging op de zorgtaken van 10 miljoen euro. Minder zorg verlenen en de Edese burgers moeten nog meer zelf gaan doen. 23 maatregelen van verschraling van zorg om deze besparing te kunnen halen. Wij hebben sterke zorgen of met deze aangekondigde bezuiniging de nodige kwaliteit nog gehaald kan worden. De ironie was wel dat aan het begin van de avond alle partijen (op Burgerbelangen en de SGP na) wel instemden met 6 miljoen investering voor het WFC. Dit voelde best wel behoorlijk wrang.

6 Miljoen naar WorldFoodcenter? (21-03-2019)Burgerbelangen heeft TEGEN de de miljoeneninvesteringen in het WFC gestemd. Wij zien
zien het WFC als een ambitieus project waarmee Ede op de kaart moet worden gezet en waarmee zowel een educatief doel wordt gediend terwijl ook een impuls aan de werkgelegenheid moet worden gegeven. In de afgelopen tijd is het plan concreter geworden vergeleken met de vorige fase toen Burgerbelangen heeft ingestemd met een investering van 5 mln.

Wat we nu constateren is dat het oorspronkelijke plan op een aantal punten is verslechterd:
1. De gevraagde investering is voor gemeente Ede verhoogd van 5 naar 6 mln.
2. De bijdrage van het bedrijfsleven is verlaagd De risico’s die voorheen voor een belangrijk deel
waren voorzien bij de investeerder, komen nu voor een belangrijk deel te liggen bij gemeente Ede.

Voor Burgerbelangen zijn dit belangrijke punten omdat wij twijfels hebben over de levensvatbaarheid van de exploitatie van het programma. Wij denken NIET dat wij jaarlijks de voorziene 330.000 bezoekers ook daadwerkelijk kunnen interesseren voor het onderwerp Food.Op dit moment kunnen wij daarom niet instemmen met het programma. Wij waarderen wel de enorme inzet van het project team en hopen dat er alsnog een investeerder opstaat die de balans weer in evenwicht kan brengen.

Momenteel wordt er al gezocht naar 380K die jaarlijks in de begroting moeten worden opgenomen. Dit terwijl de begroting al onder druk staat vanwege tekorten in het sociaal domein.

Er zijn reële risico’s dat de kosten in de uitvoering hoger zullen blijken te zijn. Zeker als we bedenken dat het huidige klimaatbeleid extra eisen stelt die een paar jaar terug nog niet waren voorzien. Bovendien staat de bouwmarkt onder druk met prijsverhogingen die veel hoger zijn dan de geprojecteerde inflatie. Ook andere projecten hebben daar last van (denk aan de Spoorzone)
De burgers van Ede zullen hoe dan ook opdraaien voor deze extra kosten omdat je het geld maar een keer kunt uitgeven.

Straatintimidatie verboden in Ede (21-03-2019)Op initiatief van Burgerbelangen is straatintimidatie voortaan ook strafbaar in Ede! Onze fractie diende het voorstel samen in met GroenLinks. Het zijn vooral vrouwen, LHBT’ers en gezagsdragers die steeds vaker met straatintimidatie geconfronteerd worden. Een verbod in de APV geeft meer handvatten om betreffende personen te beboeten. Daarnaast is er geen aangifte nodig, in tegenstelling tot een verbod op belediging op bedreiging. Met dit verbod geeft de gemeente Ede een krachtig signaal af dat straatintimidatie hier ongewenst is. Dit dankzij de steun van een meerderheid van de raad!

Het is jammer dat partijen als ChristenUnie, CDA en GemeenteBelangen dit signaal niet wilden bekrachtigen en zich verschuilden achter het juridische aspect van lastige handhaving. Iets waar de APV overigens bol van staat, denk maar aan grofvuil dumpingen of hondenpoep opruimen. De eerste veroordeling voor straatintimidatie eind vorig jaar door de Rotterdamse rechtbank was er niet geweest als het verbod niet in de APV had gestaan. Kortom de dader had dan niet eens voor een rechter gestaan!Straatintimidatie moet verboden zijn in Ede, zie de inbreng van ons amendement door Natasja.Flexibele sociale woningvoorraad (07-03-2019)In Ede is al tijden een tekort aan sociale woningbouw. De Edese politiek heeft het al jaren over het bijbouwen van tijdelijke woningen om de druk te verlichten op de Edese sociale woningvoorraad. Een doekje voor het bloeden. Het idee is om ook flexibele (dus tijdelijke) woningen voor arbeidsmigranten zoals bijvoorbeeld Poolse werknemers te gaan bouwen, maar ook voor studenten en de uitstroom van de GGZ te realiseren.

Burgerbelangen is tegen het voorrangsbeleid waarbij statushouders (dit zijn asielzoekers met een verblijfstatus) voorrang krijgen op Edenaren. Meer dan 33% van onze capaciteit van onze sociale woningbouw wordt gegegeven aan deze mensen. Dit drukt erg op het aantal beschikbare woningen die al erg schaars zijn. Bovendien vestigt men hier nog meer mensen dan de benodigde taakstelling. Het is een gegeven dat de Edese politiek de sociale weldoener uithangt maar de Edese starter en de woningzoekende hiervan het lijdende voorwerp zijn.

World Food Center Ede (14-02-2019)Met een vrolijke afwijkende introductie probeerde wij onze visie te geven betreffende het raadsvoorstel waarbij de bouw van het WFC straks een voldongen feit zal zijn.
De hamvraag is of Ede moet gaan investeren in het WorldFoodCenter? Een businessplan en marktonderzoek geven aan dat 330.000 bezoekers per jaar een realistisch bezoekersaantal zijn. Wij twijfelen of dit allemaal wel realistisch is en de Edese burger hier wel bij gebaat is. Als het straks fout gaat dan kan er weer bezuinigd gaan worden.

De gemeente Ede moet in plaats van 5 miljoen nu 6 miljoen euro gaan investeren. Is dit hele project eigenlijk wel levensvatbaar?

Teveel taken voor burgers (31-01-2019)Sinds 2014 werkt de gemeente Ede met gebiedsagenda's, deze zijn leidraad voor het handelen van wijkteams en input voor beleidsontwikkeling. In onze ogen wordt er te veel vrijwilligheid en taken van inwoners verwacht. Een wens om een speeltuin te krijgen in de wijk moet via Ede-Doet. Het is alleen al bijna onmogelijk om met bonnen van 7.50 euro een speeltuin voor elkaar te sparen en is dit geen taak van de gemeente?

Het liefst heeft men dat bewoners de buitenruimte onderhouden. Vaak zijn mensen al te druk met hun eigen tuin. Toezicht houden op de veiligheid, is prima. Wij denken dat de gemeente Ede teveel van haar burgers vraagt en op allerhande overheidstaken bezuinigd, maar wel miljoenen investeerd in bestuurlijke grote projecten.

De VVD begreep het allemaal niet en vindt het allemaal geweldig dat mensen meer moeten gaan doen in hun eigen wijken.

Opzetten stichting Ede Marketing (31-01-2019)Niet de gemeente Ede, maar een nieuw op te zetten stichting zal de budgetten voor de Edese marketing gaan krijgen. Allemaal nieuwe poppetjes die straks Ede op de kaart moet gaan zetten. Wij zijn sceptisch over nut en noodzaak en is dit allemaal wel verstandig?

Sloop Kolkakkerbuurt (17-01-2019)Het Edese tuindorp de Kolkakkerbuurt wordt gesloopt. Slechts vijftig woningen op de Kolkakkerweg blijven bestaan, dit omdat de buurt destijds in protest kwam. Wederom een verloren kans om ons Edese erfgoed voor toekomstige generaties te bewaren. Ja, we zijn blij met de vijftig behouden woningen, maar in onze ogen had Woonstede ook de huidige woningen allemaal kunnen renoveren en naar hedendaagse maatstaven kunnen aanpassen.

Een snelfietsroute door Bennekom? Nee (13-12-2018)Miljoenen euro's gemeenschapsgeld voor een snelfietsroute door Bennekom. De fietsterreur om iedereen op de fiets te krijgen en de dwang om het liefst overal fietsstraten aan te leggen, zodat de auto zoveel mogelijk geweerd wordt - ingezet door de ChristenUnie en GroenLinks - kent geen grenzen. Met de wethouder van GemeenteBelangen als slaafse uitvoerder van dit plan.

Nut en noodzaak ontbreken, maar dit doet er niet toe, dit plan zal door ons gemeentebestuur worden ingevoerd en met meerderheid van stemmen worden aangenomen, zoals iemand al omschreef in een ingezonden stuk: “de doordrukroute."

Ede Tv terugblik 2018 (12-12-2018)Interview voor EdeTV op onze favoriete plek, de Doesburgermolen. Het voelde goed om hier weer te zijn. Een terugblik op 2018, de gemeenteraadsverkiezingen en of onze partij tevreden is over het afgelopen jaar.

Een autotunnel op de kerkweg? (29-11-2018)


Groen Gezond en actief, wokken en Danny Blind die bij Ajax speelde. Met een inleidend verhaal lieten we zien hoe argumenten in de politiek ingezet worden. De spoorwegovergang gaat dicht en de vraag is of er een autotunnel moet komen op de kerkweg.

De spoorwegovergang wordt namelijk eind 2019 onttrokken aan het spoor. Dit betekent dat automobilisten in de wijk Ede-Zuid hun wijk bijna niet meer in en uit kunnen en de route naar het centrum en andere wijken zoals de Klaphekwijk enorm moeten omrijden.


Onze gasten die de raadsvergadering mochten bijwonen.

Burgerbelangen vindt dat deze wijk niet in een isolement moet komen. Argumenten tegen zijn ideologisch van aard. GroenLinks en ChristenUnie zijn tegen en andere partijen lijken meer een afwachtende houding aan te nemen. Van uitstel kan immers afstel komen en ook dit is een beproefde tactiek om uiteindelijk een doorgang van auto's tussen Ede-Zuid en de Klaphekwijk en Ede Centrum te voorkomen.

2e termijn Monumenten & Roken (15-11-2018)Vandaag ging de vergadering van 1 november verder. Wij wilden de toezegging dat ons punt dat op ons verzoek in het bestuursakkoord is opgenomen, namelijk "het in kaart brengen van het jonge culturele erfgoed (1965-1985)" overeind zal blijven. Dit omdat in de begroting werd gekozen voor het scenario basis betreffende het monumentenbeleid en deze inventarisatie hier geen onderdeel van uitmaakt.

Wij dienden bovendien een motie in om bij de hondenbelasting de inflatie niet te rekenen. Dit omdat in het verleden was toegezegd dat de hondenbelasting kostendekkend moest zijn. Echter zijn de inkomsten 348.000 Euro per jaar en de kosten 200.000 Euro. Wij vonden een kleine geste aan de burger toch wel minimaal.

Het tweede gedeelte (9:12 min) ging Ruben in over de betutteling die vooral landelijk wordt ingezet door de ChristenUnie. Met een luchtig verhaaltje probeerde hij het een en ander duidelijk te maken, hetgeen door de overige aanwezigen wel op waarde geschat leek te worden. Politiek mag ook weleens leuk zijn, het is vaak al saai genoeg.

Programmabegroting 2019-2022 (01-11-2018)Deze avond stond de meerjarenbegroting op de agenda. Wij waren voornemens om een amendement of motie in te dienen om een bestemmingsplan te realiseren waarbij de lijst met karakteristieke panden in Ede (die onlangs is vastgesteld, maar nog niet openbaar is) te formaliseren. Hiervoor bleek 43.000 euro nodig te zijn, maar het bleek bij ambtelijke navraag dat dit al geregeld was. Een luxeprobleem.

Wel constateerden wij na de vergadering dat voor het monumentenbeheer het scenario basis was gekozen. Op EdeTV gaven wij donderdagavond aan dat wij hiervoor met een voorstel zouden komen. Zondagochtend werd dit uitgezonden en zondagavond werden wij door D66 benaderd om samen met D66 en SGP een amendement in te dienen over hetgeen voornoemd. Uiteindelijk gaat het om de inhoud en niet wie de opsteller is, wij zullen dus met deze twee partijen proberen de overige partijen te bewegen een beter monumentenbeleid te krijgen.

Sloop villa Buitenzorgpad Bospoort (13-09-2018)Opvallend, een projectontwikkelaar kocht de woning op aan het Buitenzorgpad 3 in Ede en vroeg in 2011 hiervoor een sloopvergunning aan. Vervolgens deed men er zeven jaar niets mee en nu in 2018 dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden om ruimte te maken voor nieuwbouw. Opmerkelijk, omdat de gemeente Ede heden ten dage een geheel ander beleid voert betreffende het bewaren van karakteristieke panden in Ede. Het was de projectonwikkelaar destijds toegezegd en daarom moet Ede dit nu alsnog mogelijk maken, aldus wethouder Peter de Pater van GemeenteBelangen. Dat er al zeven jaar niks gebeurt is niet relevant. Het lijkt op een 'vriendje' want hij wist en passant ook te melden dat de nieuwe bewoners al lang wachten en eigenlijk zijn dit soort historische pandjes oude zooi. Hij zei het letterlijk. Oude zooi. Dat is tenminste duidelijk, maar verkondig dan niet tijdens verkiezingstijd dat GemeenteBelangen het bewaren van historische panden zo belangrijk vindt.

In het bovenstaande filmpje kunt u de antwoorden van de wethouder horen en ook stelt D66 sterke vragen. In Ede verandert er niets, ondanks nieuw beleid dat enkel op papier aangeeft dat wij met ons culturele Edese erfgoed voorzichtig moeten omgaan. Er is geen politieke wil om dit daadwerkelijk ook te doen!


Het witte karakteristieke huisje aan de spoorweg, Een authentiek straatje aan de Bospoort

Algemene beschouwingen (05-07-2018)Wow, 23 minuten inclusief interupties duurde in totaliteit onze bijdrage. Een groot gedeelte ging over het schoolzwemmen en de openbare ruimte. Veel interupties, tegen ons, maar ook partijen die het met ons eens zijn. Kortom een levendig debat en dat is bijna altijd leuk of in ieder geval vermakelijk. Illustrerend is de haat van Gert Jan Koster van GemeenteBelangen. Je geeft sportief een compliment, maar de mogelijkheid om enkel een wens van veel Bennekommers te onderzoeken is teveel gevraagd. Het voorstel komt niet natuurlijk niet van de zelfbenoemde "ik ben belangrijk" Mr. Bennekom himself. Ja, en dan moet je deze mogelijkheid wel onderuit halen. Dan wint persoonlijk belang. Een van de redenen waarom mensen een hekel aan de politiek hebben.
N.B. De Nederlandse vlag in de raadszaal die twee maanden later werd geplaatst, GEWELDIG!

Onze motie betreffende de plaatsing van een Nederlandse vlag in de raadszaal haalde met één stem verschil de meerderheid tijdens de stemming. Gemeentebelangen stemde tegen en zat mispelend te lachen tijdens de stemming. Helaas voor hen haalden wij dit met één stem verschil toch binnen. Eigenlijk, maar een klein onderdeel van onze bijdrage, maar wel de uiteindelijke winst. Binnenkort dus een vlag in de raadszaal. Wordt vervolgd.

Klachtencommissie vs ombudsman (28-06-2018)Burgerbelangen pleit al sinds 2010 voor aansluiting bij de Nationale ombudsman. Zeker omdat al jaren blijkt dat de lokale ombudscommissie niet optimaal functioneert en niet onafhankelijk overkomt, want slager keurt eigen vlees en de kosten voor aansluiting bij de Nationale ombudsman gelijk zijn. Wederom een jaar langer proberen. Met die missie had het college de coalitiepartijen het pad opgestuurd. Het CDA probeerde nog te suggeren dat klachten betreffende de jeugdzorg bij de ombudsman niet behandeld kunnen worden. Onzin, maar een rookgordijn opwerpen is een bekende poging de keuze te vertroebelen en de eigen 'verantwoordelijke' wethouder in dit geval de burgemeester aan de zijlijn toch te kunnen helpen.

Reactie op het bestuursakkoord (07-06-2018)De fracties konden vandaag reageren op het bestuursakkoord van CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, VVD en GroenLinks en suggesties aanreiken die eventueel na goedkeuring opgenomen kunnen worden in dit zgnd bestuursconvenant. Het moge duidelijk zijn dat wij een geheel andere visie hebben dan dit college en het is dus lastig zaken hierin opgenomen te kunnen krijgen.

Een punt wat wij wel kansrijk achten is de mogelijkheid het jonge cultureel erfgoed tussen 1965-1985 te onderzoeken. Met dit onderzoek stel je simpelweg vast welke objecten en gebouwen waardevol zijn voor de toekomst. Dit kan betekenen dat 95% niet noemenswaardig is, maar je wel nu hetgeen voor sloop kunt behoeden wat wel waardevol is. Dit kost eenmalig slechts 65.000 euro, hetgeen op een begroting van 275 miljoen een klein bedrag is. Hiervoor zien wij wel een breed draagvlak in de samenleving en de gemeenteraad. Vandaar dat wij een constructieve bijdrage deden betreffende dit bestuursakkoord.

Raadsvragen moskee (02-05-2018)Burgerbelangen stelde raadsvragen, net zoals de SGP dit deed betreffende de aanvraag tot financiering vanuit Saudie Arabie door de Marokkaanse Moskee Ede. Bovenstaande is het nieuwsitem van EdeTV.

Vestiging 2000 arbeidsmigranten (19-04-2018)De vestiging van arbeidsmigranten, zoals Polen, Roemenen en Bulgaren baart ons zorgen. Allereerst omdat Nederlandse werknemers, ZZP'ers en kleine bedrijven te maken krijgen met oneerlijke concurrentie en ten tweede omdat veel van deze mensen letterlijk worden uitgebuit. Door middel van schijnconstructies kan men werkzaamheden verrichten onder vaak erbarmelijke omstandigheden.

Ede Stad vatte ons bijdrage als volgt samen:,,Ons pijnpunt is dat de gemeente zich mede verantwoordelijk voelt voor huisvesting", voegde Ruben van Druiten van Burgerbelangen toe. ,,En in Food Valley verband geef je de regie af. Daarbij speelt voor ons een rol dat je te maken hebt met oneerlijke concurrentie. Lokale ondernemers kunnen niet concurreren tegen de prijzen van bedrijven met Poolse werknemers in dienst. We willen dat de doelgroep fatsoenlijk woont, maar we willen ook hardwerkenden steunen.

Coalitievorming Ede (10-04-2018)Vandaag strond het vierde lijstrekkersoverleg gepland waarbij de twee informateurs hun bevindingen gaven betreffende de door hen geadviseerde coalitie. De heren hadden beiden keurig werk gedaan en waren op inhoudelijke gronden gekomen tot de variant van Christenunie, CDA, Gemeentebelangen, Groenlinks en D66. Opmerkelijk omdat de SGP er niet in zit. Eigenlijk gewoon de hele oude coalitie waarbij de PvDA (die nu 1 zetel heeft in plaats van 4) ingeruild is voor Groenlinks.

Bewijs er niet, het is officieel correct gegaan, maar het heeft alle schijn van het gegeven dat de oude coalitie elkaar buiten het proces om heeft vastgehouden. Rondbellende fractievoorzitters, wethouders die zitten met raadsleden van andere partijen. Voorkomen doe je dit nooit en de officiele procedure is keurig verlopen. Kortom het is de realiteit waarmee wij de komende jaren te maken gaan krijgen.

Nota Erfgoed (08-02-2018)Deze avond stond de nota erfgoed op de agenda, het is duidelijk dat Burgerbelangen een groot voorstander is van het behoud van karakteristieke gebouwen en monumentaal erfgoed. Burgerbelangen wil graag dat het scenario HOOG ingezet gaat worden. Belangrijk, want met deze keuze wordt het nieuwe erfgoed (1965-1985) in kaart gebracht, zodat duidelijk is welke objecten waarde hebben en straks niet verloren gaan als 'toekomstige' relatief 'nieuwe' monumenten.

Er volgde wel een opmerkelijke interuptie van Alexander Vos de Wael. Sluw probeerde hij te suggereren dat wij vinden dat alles bewaard moet worden. Dat was en is uiteraard niet onze insteek en dat is vervolgens ook uitgelegd. Het is natuurlijk verkiezingstijd en dan is het suggereren en interrumperen eerder regel dan uitzondering in de raad.

Motie Statiegeld blikjes & plastic flesjes (25-01-2018)Op 25 januari 2018 is het voorstel om - net als verschillende andere gemeenten - aan te sluiten bij de statiegeldalliantie helaas met een meerderheid aangenomen. Dit met als doel statiegeld te gaan heffen op blikjes en plastic flesjes. Typisch Ede, als een schaap over de dam is, volgt Ede automatisch ook. Burgerbelangen liep wederom niet achter de kudde aan en wel om de volgende redenen:

Op 1 januari 2018 is gestart met het nieuwe afvalbeleid. Verschillende huishoudens hebben een flinke PMD kliko ontvangen, waarin ook de blikjes en flesjes thuis horen en dan willen verschillende partijen inwoners met nog een nieuwe inzamelbak opzadelen, voor blikjes. Dit naast een GFT-, PMD-, restafval- en papierkliko en andere zaken die thuis ingezameld worden, zoals glas, petflessen, batterijen, textiel, lampen, luiers en frituurvet. Wat is het volgende, chipszakken, snoepwikkels, bananenschillen en frietbakjes?

Daarnaast is in het voorstel opgenomen dat met de invoering van statiegeld zwerfafval met zo'n 70 tot 90% kan verminderen. Een feitelijke onjuistheid. Het percentage betreft namelijk puur alleen het zwerfafval van blikjes en flesjes, dus niet het totale zwerfafval. Let wel, van het totale zwerfafval is het aandeel blikjes en flesjes circa 9%. Het onderzoek waar partijen aan refereren heeft veel vraagtekens als het gaat om betrouwbaarheid, maar dat maakt voor een groot deel van de Edese raad blijkbaar niet uit.

Burgerbelangen ziet liever dat Ede zich concentreert op de strijd tegen zwerfafval. Dit door onder andere te zorgen voor voldoende afvalbakken en blikvangers in de openbare ruimte op de juiste plekken en deze vervolgens ook tijdig te ledigen, alvorens we straks op alle producten die we op straat tegenkomen statiegeld moeten gaan invoeren!

ga verder terug... periode 2016-2017