Reactie op het bestuursakkoord (07-06-2018)De fracties konden vandaag reageren op het bestuursakkoord van CDA, Christenunie, Gemeentebelangen, VVD en Groenlinks en suggesties aanreiken die eventueel na goedkeuring opgenomen kunnen worden in dit zgnd bestuursconvenant. Het moge duidelijk dat wij een geheel andere visie hebben dan dit college en het is dus lastig zaken hierin opgenomen te kunnen krijgen.

Een punt wat wij wel kansrijk achten is de mogelijkheid het jonge cultureel erfgoed tussen 1965-1985 te onderzoeken. Met dit onderzoek stel je simpelweg vast welke objecten en gebouwen waardevol zijn voor de toekomst. Dit kan betekenen dat 95% niet noemenswaardig is, maar je wel nu hetgeen voor sloop kunt behoeden wat wel waardevol is. Dit kost eenmalig slechts 65.000 euro, hetgeen op een begroting van 275 miljoen een klein bedrag is. Hiervoor zien wij wel een breed draagvlak in de samenleving en de gemeenteraad. Vandaar dat wij met een constructieve bijdrage deden betreffende dit bestuursakkoord.

Raadsvragen moskee (02-05-2018)Burgerbelangen stelde raadsvragen, net zoals de SGP dit deed betreffende de aanvraag tot financiering vanuit Saudie Arabie door de Marokkaanse Moskee Ede. Bovenstaande is het nieuwsitem van EdeTV.

Vestiging 2000 arbeidsmigranten (19-04-2018)De vestiging van arbeidsmigranten, zoals Polen, Roemenen en Bulgaren baart ons zorgen. Allereerst omdat Nederlandse werknemers, ZZP'ers en kleine bedrijven te maken krijgen met oneerlijke concurrentie en ten tweede omdat veel van deze mensen letterlijk worden uitgebuit. Door middel van schijnconstructies kan men werkzaamheden verrichten onder vaak erbarmelijke omstandigheden.

Ede Stad vatte ons bijdrage als volgt samen:,,Ons pijnpunt is dat de gemeente zich mede verantwoordelijk voelt voor huisvesting", voegde Ruben van Druiten van Burgerbelangen toe. ,,En in Food Valley verband geef je de regie af. Daarbij speelt voor ons een rol dat je te maken hebt met oneerlijke concurrentie. Lokale ondernemers kunnen niet concurreren tegen de prijzen van bedrijven met Poolse werknemers in dienst. We willen dat de doelgroep fatsoenlijk woont, maar we willen ook hardwerkenden steunen.

Coalitievorming Ede (10-04-2018)Vandaag strond het vierde lijstrekkersoverleg gepland waarbij de twee informateurs hun bevindingen gaven betreffende de door hen geadviseerde coalitie. De heren hadden beiden keurig werk gedaan en waren op inhoudelijke gronden gekomen tot de variant van Christenunie, CDA, Gemeentebelangen, Groenlinks en D66. Opmerkelijk omdat de SGP er niet in zit. Eigenlijk gewoon de hele oude coalitie waarbij de PvDA (die nu 1 zetel heeft in plaats van 4) ingeruild is voor Groenlinks.

Bewijs er niet, het is officieel correct gegaan, maar het heeft alle schijn van het gegeven dat de oude coalitie elkaar buiten het proces om heeft vastgehouden. Rondbellende fractievoorzitters, wethouders die zitten met raadsleden van andere partijen. Voorkomen doe je dit nooit en de officiele procedure is keurig verlopen. Kortom het is de realiteit waarmee wij de komende jaren te maken gaan krijgen.

Nota Erfgoed (08-02-2018)Deze avond stond de nota erfgoed op de agenda, het is duidelijk dat Burgerbelangen een groot voorstander is van het behoud van karakteristieke gebouwen en monumentaal erfgoed. Burgerbelangen wil graag dat het scenario HOOG ingezet gaat worden. Belangrijk, want met deze keuze wordt het nieuwe erfgoed (1965-1985) in kaart gebracht, zodat duidelijk is welke objecten waarde hebben en straks niet verloren gaan als 'toekomstige' relatief 'nieuwe' monumenten.

Er volgde wel een opmerkelijke interuptie van Alexander Vos de Wael. Sluw probeerde hij te suggereren dat wij vinden dat alles bewaard moet worden. Dat was en is uiteraard niet onze insteek en dat is vervolgens ook uitgelegd. Het is natuurlijk verkiezingstijd en dan is het suggereren en interrumperen eerder regel dan uitzondering in de raad.

Motie Statiegeld blikjes & plastic flesjes (25-01-2018)Op 25 januari 2018 is het voorstel om - net als verschillende andere gemeenten - aan te sluiten bij de statiegeldalliantie helaas met een meerderheid aangenomen. Dit met als doel statiegeld te gaan heffen op blikjes en plastic flesjes. Typisch Ede, als een schaap over de dam is, volgt Ede automatisch ook. Burgerbelangen liep wederom niet achter de kudde aan en wel om de volgende redenen:

Op 1 januari 2018 is gestart met het nieuwe afvalbeleid. Verschillende huishoudens hebben een flinke PMD kliko ontvangen, waarin ook de blikjes en flesjes thuis horen en dan willen verschillende partijen inwoners met nog een nieuwe inzamelbak opzadelen, voor blikjes. Dit naast een GFT-, PMD-, restafval- en papierkliko en andere zaken die thuis ingezameld worden, zoals glas, petflessen, batterijen, textiel, lampen, luiers en frituurvet. Wat is het volgende, chipszakken, snoepwikkels, bananenschillen en frietbakjes?

Daarnaast is in het voorstel opgenomen dat met de invoering van statiegeld zwerfafval met zo'n 70 tot 90% kan verminderen. Een feitelijke onjuistheid. Het percentage betreft namelijk puur alleen het zwerfafval van blikjes en flesjes, dus niet het totale zwerfafval. Let wel, van het totale zwerfafval is het aandeel blikjes en flesjes circa 9%. Het onderzoek waar partijen aan refereren heeft veel vraagtekens als het gaat om betrouwbaarheid, maar dat maakt voor een groot deel van de Edese raad blijkbaar niet uit.

Burgerbelangen ziet liever dat Ede zich concentreert op de strijd tegen zwerfafval. Dit door onder andere te zorgen voor voldoende afvalbakken en blikvangers in de openbare ruimte op de juiste plekken en deze vervolgens ook tijdig te ledigen, alvorens we straks op alle producten die we op straat tegenkomen statiegeld moeten gaan invoeren!

ga verder terug... periode 2016-2017